8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu

Bildiri Yayın Kuralları

Bildiri Yayın Kuralları

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 

Sempozyuma sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri Internet aracılığıyla sempozyum sekreteryasına göndermelidir. Bildiri metinleri Word Belgesi biçiminde hazırlanmalıdır.

Bildiri metni ve sayfa düzenlemesi

 

  • Kağıt boyutu: A4 (210 mm x 297 mm).

Kenar boşlukları: Üst ve alt 2.5 cm, sağ ve sol 3.0 cm. Yazı tipi ve boyutu: Times New Roman, 12 punto.

Metinlerin uzunluğu: Şekiller ve tablolar dahil en çok 10 sayfa (Davetli konuşmacılar için 25 sayfa).

Sayfa numaralandırma: Sayfa numaraları her sayfanın altında ortalanmalıdır. Metin: Tek aralıklı, sağa-sola yaslanmalıdır.

Renk: Metin, şekiller ve tablolar siyah beyaz olmalıdır.

 

  • Bildiri başlığı – 16 pt., koyu, ilk harfler büyük, ortalanmalıdır. Yazar(lar)ın ad(lar)ı – 14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ortalanmalıdır. Yazar(lar)ın Adres(ler)i – 12 pt., ortalanmalıdır.

 

  • Özün uzunluğu ve içeriği

Her bildirinin bir “öz”ü olmalıdır. Öz en çok 250 sözcükten oluşmalıdır. Kendi içinde bir bütünlüğe sahip olmalı ve anlaşılabilmesi için metnin okunmasını gerektirmemelidir. Öz, çalışmanın temel amaçlarını ve kapsamını ya da bildirinin yazılma gerekçelerini anlatmalıdır; teknikler veya yaklaşımlar anlamayı sağlayacak kadar açıklanmalıdır; bulgular ve sonuçlar kısaca ve bilgilendirici biçimde sunulmalıdır. Özde, tanımlanmamış yabancı terimler, tanımlanmamış kısaltmalar, kaynak atıfları, eşitlikler veya listeler bulunmamalıdır.

 

  • Anahtar sözcükler: Konuya uygun 5-6 anahtar sözcük verilmelidir.

 

  • Paragraflar:    12    pt.,    tek    aralık,    sağa-sola    yaslanmalıdır.    Satır    başı yapılmamalıdır. (girintisiz); paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

 

 

Birinci Seviye Alt başlık

(14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortalanmalıdır)

 

İkinci Seviye Alt Başlık

(12 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda sola yaslanmalıdır)

 

Üçüncü Seviye Alt Başlık

(12 pt., ilk harfler büyük, italik, ayrı bir satırda sola yaslanmalıdır)

 

Dördüncü Seviye Alt Başlık (12 pt., ilk harfler büyük, koyu, metin ile aynı satırda, alt başlık ile metin arasında ekstra karakter boşluğu bırakılmalıdır)

 

Beşinci Seviye Alt Başlık (12 pt., ilk harfler büyük, italik, metin ile aynı satırda, alt başlık ile metin arasında ekstra karakter boşluğu bırakılmalıdır)

 

Madde işaretli ve numaralandırılmış listeler: İlk satırı 12.7 mm içerden başlatılmalıdır; satırdan taşan kısmı içerden başlatılmamalıdır.

 

  • Metnin çeşitli kısımları arasındaki satır aralığı 12 puntodur (aşağıdaki örnek sayfaya bakınız).
  • Şekiller ve tablolar

Şekiller ve tablolar metnin içinde geçtiği yere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir.

Şekil 3 Sonuç örnekleri.

Her şekile bir ad verilmelidir (12 pt.). Şekil adı tek aralık boşlukla şeklin altına yerleştirmelidir; şekil adı noktayla sonlandırılmalıdır. Metnin uygun bir yerinde şekile numara vererek atıf yapılmalıdır. Şekiller metnin içinde ilk geçtiği yerden itibaren sırayla numaralandırılmalıdır. Şekiller ve adları ortalanmalıdır. Fotoğraflar (parlak, siyah beyaz) basıma hazır olmalıdır.

Tablo 5 Tüm Faktörlerin Etkileri.

Her tabloya bir başlık verilmelidir. (12 pt.). Tablo başlığı tek aralık boşlukla tablonun üzerine yerleştirilmelidir; tablo başlığı noktayla sonlandırılmalıdır. Metnin uygun bir yerinde tabloya numara vererek atıf yapılmalıdır. Tablolar metnin içinde ilk geçtiği yerden itibaren sırayla numaralandırılmalıdır. Tablolar ve başlıklar ortalanmalıdır. Bütün tablo elemanlarında 10 ve daha büyük punto ve tek aralık kullanılmalıdır. Tüm tablolarda aynı yazı tipi kullanılmalıdır.

  • Eşitlikler

Eşitlikler numaralandırılacaksa, parantez içinde Arap numaraları kullanılmalı ve sağa yapıştırılmalıdır.

  • Teşekkür

Kurumlar/kuruluşlar tarafından desteklenen araştırma sonuçlarının yayınlandığı bildirilerin yazarları, bildiri metninin sonunda, Kaynaklar bölümünün üzerinde, bu desteği belirtmelidir.

  • Kaynaklar

Metin içindeki atıflar: Metin içinde atıf yapılan her kaynağın, kaynaklar listesinde bulunduğundan (ve bunun tersinin geçerliliğinden) emin olunmalıdır. Yayınlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynaklar listesinde yer almamalıdır; ancak, bunlardan metin içinde söz edilebilir. Basım aşamasındaki kaynaklara atıf, çalışmanın yayına kabul edildiği anlamına gelmektedir. Internet kaynaklarına atıf ve listeleme: En azından tam URL adresi verilmelidir. Bilinen diğer bilgiler (yazar adları, tarihler, asıl

 

yayına referans, vb.) ek olarak verilmelidir. Internet kaynakları, istenirse farklı bir başlık altında (örneğin, kaynaklar listesinden sonra) ya da kaynaklar listesinde gösterilebilir. Metin: Metin içindeki kaynak atıflarının gösterimi: 1. Tek yazarlı yayınlarda yazarın soyadı ve yayın yılı; 2. İki yazarlı yayınlarda her iki yazarın soyadı ve yayın yılı; 3. Üç veya daha çok yazarlı yayınlarda ilk yazarın soyadından sonra “ve diğ.” ve yayın yılı. Atıflar doğrudan ya da parantez içinde belirtilebilir. Aynı yazara ait birden fazla kaynak bulunması durumunda ilkin alfabetik sırayla, sonra kronolojik olarak listelenmelidir. Örnekler: “gösterildiği gibi (Allan, 1996a, 1996b, 1999; Allan and Jones, 1995). Kramer ve diğ. (2000) yakın bir geçmişte göstermişlerdir.” Listeleme: Kaynaklar ilkin alfabetik sırayla, sonra gerekliyse (aynı yazara ait birden çok kaynak varsa) kronolojik olarak düzenlenmelidir. Aynı yazar(lar)ın aynı yıl için birden çok yayını varsa, kaynaklar yayın yılından sonra konulan “a”, “b”, “c” harfleriyle ayırt edilmelidir. Örnekler: Makale: Zhang, M.H. and O.E.Gjorv (1991) Effect of silica fume on pore structure of cement paste. Cement and Concrete Research, Vol. 21, No. 10, pp. 1006-1014. Kitap: Postacıoğlu, B. (1975) Yapı Malzemesi Problemleri. 1. baskı, Çağlayan Kitapevi, İstanbul, Türkiye. Kitap içinde makale: Jackson, P. J. (2004) Portland cement: Classification and Manufactue. Blea’s Chemistry of Cement and Concrete. In:

P.C. Hewlett (Ed.), Elsevier, New York, pp. 25-94. Bildiri: Henrichsen, A. (2005) Design of concrete for high performance structures. Altıncı Ulusal Beton Kongresi, Bildiriler Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, s. 23-33. Tez: Vu, D. (2002) Strength properties of metakaolin blended concrete. Ph.D. Thesis, Delft Technical University of Technology, The Netherlands. Rapor: American Concrete Institute (1996) ACI 232.2R-96: Use of Fly Ash in Concrete. Michigan.

 

 

 

 

 

 

 

Örnek sayfa aşağıdadır.

 

 

Bildiri Başlığı Burada Olmalıdır

1

2

İlk Yazar Adı Soyadı, İkinci Yazar Adı Soyadı

Posta Adresi

Tel: (Alan kodu) ### ## ## E-Posta: xxx@xxx

1

Üçüncü Yazar Adı Soyadı

Posta Adresi

Tel: (Alan kodu) ### ## ## E-Posta: xxx@xxx

1

2

3

Öz

1

Bu özün ilk cümlesidir. . . .

1

Anahtar sözcükler: Birinci anahtar sözcük, Diğer anahtar sözcük, …, Beşinci

anahtar sözcük.

1

2

Giriş

1

Bu Giriş bölümünün ilk cümlesidir. Metin içindeki kaynak atıfları ya Soyadı (2006) ya da (Soyadı, 2006) şeklinde yapılmalıdır.

1

2

Diğer Birinci Seviye Altbaşlık

1

İkinci Seviye Altbaşlık 1

Bu ikinci seviye altbaşlığın ilk cümlesidir. . . .

1

Üçüncü Seviye Altbaşlık

1

Bu üçüncü seviye altbaşlığın ilk cümlesidir. . . .

1

2

Teşekkür Bu çalışmaya verdikleri destekten dolayı …

1

2

Kaynaklar

 

Postacıoğlu, B. (1975) Agregalar, Beton. 1. baskı, Yapı Kitapevi, İstanbul, Türkiye. 1

Vu, D. (2002) Strength properties of metakaolin blended concrete. Ph.D. Thesis, Delft Technical University of Technology, The Netherlands.

1

Zhang, M.H. and O.E.Gjorv (1991) Effect of silica fume on pore structure of cement paste. Cement and Concrete Research, Vol. 21, No. 1, pp. 1006-1014.